پرداخت ناموفق

پرداخت شما ناموفق بوده اگر از حساب شما مبلغی کسر شده وبعد از حداکثر 24 ساعت به حساب شما برنگشت به جمیل پشتیبانی پیام بفرستید تا بررسی کنند

جمیل پشتیبانی

nicpn2020@gmail.com